Pages Menu
Categories Menu
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych EOG, a Polska została objęta jego wsparciem w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. EOP jest przeznaczony dla przedsięwzięć non-profit zmierzających do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zacieśnieniu współpracy Polski z państwami odpowiedzialnymi za Mechanizmy Finansowe: Islandią, Lichtensteinem i Norwegią. W ramach projektów organizowanych w latach 2007-2009 zostało rozdysponowane 37,8 mln euro. Trzy komponenty, obsługiwane przez dwóch niezależnych operatorów, złożyły się na FOP: Demokracja i społeczeństwo demokratyczne Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój Równe szanse i integracja społeczna Zadaniem operatorów jest dystrybucja środków dla NGO, opracowanie kryteriów wyboru projektów, procedur przyznawania dofinansowania. Druga edycja programu trwać będzie od 2009 do 2014 roku. Rolę operatora tej edycji pełnić będzie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Ustanowiono 17 programów, w rakach których ogłaszane będą nabory wniosków. Beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie do 85% wartości...

Wiecej