Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuly

Gaz ziemny najbardziej ekologiczne paliwo

Gaz ziemny to surowiec naturalny, który rzadko występuje samoistnie. Najczęściej jest wydobywany tak, gdzie jest wydobywana ropa naftowa i węgiel kamienny. Jest uważany za najbardziej ekologiczny surowiec energetyczny, którego dodatkową zaletą jest duża kaloryczność i łatwość przesyłania. Kaloryczność gazu jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku węgla kamiennego. Gaz ziemny jest też dość łatwy w obróbce. Wzrost znaczenia tej kopaliny wzrasta sukcesywnie od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W tej chwili zużycie gazu ziemnego oscyluje wokół 3 bln metrów sześciennych. Na początku monopolistą w wydobywaniu i przesyłaniu gazu ziemnego były Stany Zjednoczone. Wydobycie ropy i gazu w znaczący sposób rozkręciło gospodarkę tego światowego mocarstwa. Z biegiem czasu wzrosło niesłychanie zapotrzebowanie na...

Co warto kupować?

Czy opłacalnym jest kupowanie wszelkiego rodzaju walut? O ile na samym początku wiele osób podchodzi do tego z naprawdę bardzo dużym dystansem o jednak po pewnym czasie można będzie naprawdę wiele na tym wszystkim skorzystać. Wiadomo, że na początku to bardziej nasza nauka, a później można będzie dopiero poważniej do tego wszystkiego podejść. Nie od dziś wiadomo, że poszczególne możliwości są na wyciągnięcie naszych rąk. Można więc już dziś mocniej się nad tym wszystkim zastanowić, a sami również bardzo wiele na tym będziemy mogli skorzystać. Prawda jest taka, że należy pomyśleć o tym, jak to wszystko funkcjonuje, jak i również ile pieniędzy będziemy chcieli zainwestować właśnie w tej kwestii....

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku, a jej celem jest budowa silnego sektora pozarządowego i stworzenie dla niego dobrego otoczenia społeczno-prawnego. Obecnie OFOP zrzesza ponad 100 organizacji z całej Polski. Najwyższą władzą OFOP jest Walne Zebranie, a główna siedziba mieści się w Warszawie. OFOP prowadzi Szkołę Reprezentacji NGO oraz Szkołę Partycypacji Społecznej, w których liderzy organizacji pozarządowych poszerzają swoją wiedzę z zakresu polityki publicznej. OFOP występuje jako rzecznik interesów organizacji pozarządowych, działa jako mediator, inicjuje prace na rzecz stworzenia rzetelnego wizerunku trzeciego sektora, przygotowuje strategie informacyjne na jego rzecz oraz wspiera efektywną współpracę pomiędzy swoimi członkami. Celem OFOP jest stworzenie prawa, które ułatwi działalność społeczną. Ponadto Federacja...

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

Organizacje pozarządowe prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (np. w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, pomocy ofiarom katastrof itp.). Aby otrzymać status OPP należy złożyć odpowiedni wniosek do KRS, który uzna, czy organizacja spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie. Po uzyskaniu statusu, OPP zyskuje przywileje takie jak: prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach prawo do nieodpłatnego informowania o swej działalności za pomocą mediów publicznych zwolnienie od: podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości, opłat sądowych i skarbowych i podatku od czynności cywilno-prawnych. 1% to sposób finansowego wsparcia ze...

Współpraca NGO z administracją państwową

Najważniejszym elementem współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym – na drodze otwartych konkursów – realizacji zadań publicznych. Współpraca ta jest zgodna z wpisaną w Konstytucję zasadą pomocniczości, zgodnie z którą państwo nie powinno podejmować realizacji takich działań, które mogą zostać wykonane przez jednostki niższych szczebli. Inna forma współpracy sprowadza się do uczestnictwa przedstawicieli NGO w procesie planowania działań. Może to być wymiana informacji, konsultowanie strategicznych dokumentów lub współpraca w zespołach. Po konsultacjach i wspólnym omawianiu problemów zarówno sektor publiczny, jak i pozarządowy podejmują działania na własną rękę, biorąc jednak pod uwagę działania drugiej strony. Należy również wspomnieć o finansowej współpracy między administracją publiczną a NGO. Jedną z jej form jest...

Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?

stowarzyszenia Stowarzyszenie tworzą ludzie skupieni wokół wspólnego celu, idei lub zainteresowań. Jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a jego działalność opiera się o statut. Stowarzyszenia zarejestrowane mogą prowadzić działalność gospodarczą, a ich najwyższym organem jest walne zgromadzenie. Po rejestracji w KRS stowarzyszenie zyskuje osobowość prawną. Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji, tylko zgłoszeniu odpowiedniemu staroście, przez co nie posiada osobowości prawnej. Ponadto wyróżnić możemy: stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, związki stowarzyszeń i kluby sportowe. Pierwszym krokiem stworzenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, w którym musi wziąć udział co najmniej piętnaście osób. Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski posiadający pełnię praw publicznych. Na...